O projekcie

Projekt dotyczy kwestii szkoleń i zatrudnienia w rozwijającym się sektorze obejmującym miejsca pracy związane ze smakami i zapachami.

Projekt opiera się na wymianie doświadczeń w zakresie szkoleń i potencjału zatrudnienia w branżach związanych ze zmysłem smaku i zapachu (tzw. sektor PAMP, z j. francuskiego - miejsca pracy związane z produktami lokalnymi, ekologicznymi, kosmetycznymi, roślinami aromatycznymi i leczniczymi, jak również produktami rolnospożywczymi). Sektor ten stoi obecnie przed dużym wyzwaniem, jakim jest dostosowanie do nowych standardów i wymogów prawnych (dot. zdrowia konsumentów, bezpieczeństwa i ochrona środowiska) i przekształcenie ich w nowe możliwości rozwoju przedsiębiorstw.

Największe wyzwania dotyczą rozwoju działalności gospodarczej zwłaszcza na obszarach wiejskich, promowania umiejętności i innowacyjnych rozwiązań, jak również wysokiej jakości lokalnych produktów typowych dla danego regionu. Produkty te przyczyniają się do rozwoju tożsamości i wizerunku danego terytorium, a tym samym do lokalnego rozwoju gospodarczego.

Cele projektu
  • Ocena umiejętności i potrzeb szkoleniowych firm działających w sektorze związanym ze smakami i zapachami na terytorium każdej organizacji partnerskiej.

  • Przygotowanie oferty szkoleń dostosowanych do zmian na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym w zakresie produkcji, promocji i marketingu produktów z sektora smaków i zapachów, a także szkoleń dla pracowników w zakresie nowych standardów dot. np. ochrony środowiska, ograniczeń sanitarnych, ochrony zdrowia konsumentów, ujednolicenia europejskich znaków jakości.

  • Identyfikacja i dookreślenie sektora smaków i zapachów w regionach/krajach, w których nie  jest wystarczająco zdefiniowany.

  • Badania w zakresie najlepszych praktyk w sektorze smaków i zapachów oraz ich rozpowszechnianie.

  • Rozwój i promowanie sektora smaków i zapachów, w tym również produktów organicznych (rośliny ekologiczne).

  • Wspólna praca w kierunku podkreślenia wartości i uznawalności kwalifikacji w obrębie zawodów w ww. sektorze (europejskie ramy kwalifikacji umiejętności).

  • Utworzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie problematyki sektora smaków i zapachów. Temat współpracy: przyszłe wyzwania dot. zatrudnienia i szkoleń, zwłaszcza na obszarach wiejskich.

  • Jakie umiejętności są potrzebne pracownikom zatrudnionym w sektorze smaków i zapachów? Jak podnieść ich kwalifikacje?

  • Jakie szkolenia wprowadzić, zwłaszcza w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego i zgodności z nowymi normami i regulacjami?

  • Jak rozwijać sektor smaków i zapachów, aby przyciągnąć i móc zatrudnić nowych pracowników?